fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Asansörün bakım anlaşması kopyası
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
• Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
• Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
• Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Hatalı Akaryakıt Dolum hasarlarında:
• Eksper raporu
• Hatalı akaryakıt alımına ilişkin fatura-fiş
• Tamir faturası
• Beyan (araç sahibinin ve sigortalının)
• Hatalı akaryakıt dolumunu yapan personelin maaş bordrosu (hasar tarihinde geçerli olan)
• Ruhsat
• Sigortalıya ödeme yapılabilmesi için araç sahibinin yazılı muavafakatı
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının yazılı beyanı,
• Epikriz raporu (doktorun/ başka bir doktor da müdahale de bulunmuşsa ilgili doktorun /hastanenin ayrı ayrı)
• Ameliyat notu,
• Protokol defteri,
• Hasta bilgilendirme / onam formu,
• Elektronik ortamda tutulan kayıtlar,
• Konsultasyon raporu,
• Mahkeme, bakanlık ve teftiş kurulu yazışmaları,
• Hastaya kesilen fatura kopyası
• Laboratuar sonuçları,
• Sevk belgesi
• Hastane çıkış belgesi
• Sigortalı doktorun uzmanlık belgesi, diploması
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

• Sigortalımızın mükellefi ile arasındaki sözleşme,
• Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mükellefin sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Vergi Dairesine bildirilen isim listesi (Gelir Vergisi Beyannamesinin arkasında da ayrıca bulunur)
• Ceza Ödeme dekontu
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

• Mükellef ile YMM arasında yapılan sözleşme ve damga vergisi beyannamesi
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• YMM’nin düzenlediği rapor ve raporu düzenleme aşamasında kullanılan çalışma kağıtları
• YMM Sorumluluk raporu
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• incelemenin başlamasından önce iletilen defter ve belge isteme yazısı
• İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren yazının ilgili maliye denetçisinden temin edilmesi
• Defter ve Belge Teslim Tutanağı
• Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu / tutanaklar
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• YMM tarafından ödeme emrine itiraz için hazırlanan dava dilekçesi
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler

• Sorumlu değerleme uzmanının lisans fotokopisi,
• Gayrimenkul icra yoluyla satılmışsa, ilgili belge
• Krediden doğan toplam borç tutarını, ipotek tutarını belgeleyen ekstre
• Hataya konu olan değerleme raporu,
• Düzeltilmiş değerleme raporu,
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mağdur üçüncü şahısların sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Kredi veren kuruluşun kredi borçlusuna karşı olan talep ve dava haklarının Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devir ve temlik etmesi
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Değerlemeye ilişkin kıymet tapusu

Tüm başvurularda:
• İş güvenliği uzmanına gelen rücu talebi
• İş güvenliğinin hazırladığı raporlar
• İş güvenlik uzmanının beyanı
• İş güvenliği müfettiş raporu / bilirkişi raporu


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Maddi Zararlar İçin:
• Hasarla ilgili tutulan tutanaklar ve raporlar (Polis, itfaiye, Çevre Bakanlığı, belediye vs)
• Hasarla ilgili sigortalının beyan yazısı (Nerede, ne zaman, nasıl tespit edildiği ile ilgili)
• Liman faaliyet belgesi veya vergi levhası (Liman hizmeti verildiğini ispat edebilmek için)
• Atık arıtma tesisi ile ilgili Şehircilik ve Çevre Bakanlığı, belediye ve varsa diğer mülki erkandan alınan ruhsat ve onaylar
• Arıtma tesisi ile ilgili varsa fizibilite raporu
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisini inşa eden ve arıtma tesisi etrafındaki havuzu inşa eden firmalara ayrı ayrı noter aracılığı ile çekilmiş ihtarnameler
• Yapılan mahkeme bilirkişi tespiti raporu
• Hasardan etkilenen 3. Şahıslar ile imzalanan ibranameler
• Hasarın giderilmesi ile ilgili sigortalının detaylı ve kuruşlu talep yazısı
• Talebi destekleyen fatura ve fiyat teklifleri