anadolu sigorta

Konut Hasarları

YANGIN / İNFİLAK
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• İtfaiye Raporu (İtfaiye tarafından müdahale edilmişse)


FIRTINA/YILDIRIM
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Meteoroloji Raporu


HIRSIZLIK
• Olayla ilgili beyanınız
• Ekspertiz raporu
• Fotoğraflar
• Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı
• İfade tutanağı
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı


DAHİLİ SU
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Tapu veya kira sözleşmesi


CAM KIRILMASI
• Beyan
• Teklifler
• Fotoğraflar (Kırık Hali ve Varsa Değişim Sonrası)
• Fatura
• Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)


KARA TAŞITLARI ÇARPMASI
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Çarpan aracın ruhsatı
• Kaza Zaptı

İşyeri Hasarları

YANGIN
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• İtfaiye Raporu (İtfaiye tarafından müdahale edilmişse)


FIRTINA/YILDIRIM
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• Meteoroloji Raporu


HIRSIZLIK
• Olayla ilgili beyanınız
• Ekspertiz raporu
• Fotoğraflar
• Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı
• İfade tutanağı
• Çalınan Malların faturaları
• Alınan ve satılan malların girişi çıkış faturaları
• Envanter kayıtları
• Demirbaş Listesi ( Poliçe tanzimi sırasında düzenlendiyse)
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı


DAHİLİ SU
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Tapu veya kira sözleşmesi
• Vergi Levhası


CAM KIRILMASI
• Beyan
• Teklifler
• Fotoğraflar
• Fatura
• Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)


KARA TAŞITLARI ÇARPMASI
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• Çarpan aracın ruhsatı
• Kaza Zaptı

FERDİ KAZA HASARLARI

FERDİ KAZA (Ölüm)
• Kaza kaptı
• Veraset ilamı
• Nüfus kayıt örneği
• Ölüm raporu


Ferdi Kaza ( Maluliyet)
• Kaza tutanağı
• Talep yazısı
• Tam teşekküllü hastaneden alınacak maluliyet yüzdesini gösterir sağlık kurulu raporu

anadolu sigorta

Nakliyat Emtia Sigortası Hasarları
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
• Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
• Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
• Tutanak
• Çeki listesi
• Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler


Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

Gezinti Teknesi Hasarları
• Beyan yazısı
• Denize elverişlilik belgesi
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Ekspertiz raporları
• Hasar fotoğrafları
• Tamir faturaları
• Hasar ile ilgili diğer faturalar
• Marina Bağlama Sözleşmesi
• Özel Yat Kayıt Belgesi
• Kaptanlık Belgesi/Amatör Denizci Belgesi
• Deniz Kazası - Olay raporu
• Meteoroloji raporu
• Deniz raporu (Sea protest)
• Yangın raporu
• Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
• Çalınan değerleri belgeleyen evrak
• Muvafakatname
• Diğer gerekli görülebilecek belgeler

Tekne Makine Sigortası Hasarları
• Poliçe numarası
• Beyan yazısı
• Deniz raporu (Sea Protest)
• Denize elverişlilik belgesi
• Meteoroloji raporu
• Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
• Kurtarma teklifleri
• Tamir teklifleri,
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Personel listesi
• Klas belgesi
• Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class Maintenance Certificate)
• Klas raporu
• Hasar fotoğrafları
• Tamir ve diğer masraf faturaları
• Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
• Ekspertiz raporu
• Gerekli hallerde Adjuster raporu
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
• Fatura,
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Fotoğraf
• Taşıma aracına ait belgeler
• Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
• Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler


CMR- Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Hasarları
• Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
• Mal faturası
• Taşıma sözleşmesi
• Uluslararası Nakliye Senedi (CMR belgesi)
• Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
• Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
• Ambalaj listesi
• Gümrük çıkış/giriş beyannamesi
• Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
• Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
• Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
• Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

anadolu sigorta

MAKİNE KIRILMASI & ELEKTRONİK CİHAZ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Garanti belgesi (garanti süresi içinde ise)
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi


İNŞAAT-MONTAJ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Proje
• Keşif Özeti,Hakediş Raporları,
• İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi

anadolu sigorta

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Asansörün bakım anlaşması kopyası
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
• Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
• Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
• Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir


İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Hatalı Akaryakıt Dolum hasarlarında:
• Eksper raporu
• Hatalı akaryakıt alımına ilişkin fatura-fiş
• Tamir faturası
• Beyan (araç sahibinin ve sigortalının)
• Hatalı akaryakıt dolumunu yapan personelin maaş bordrosu (hasar tarihinde geçerli olan)
• Ruhsat
• Sigortalıya ödeme yapılabilmesi için araç sahibinin yazılı muavafakatı
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortaları - TKU – Hastane Mesleki Sorumluluk Hasarları
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının yazılı beyanı,
• Epikriz raporu (doktorun/ başka bir doktor da müdahale de bulunmuşsa ilgili doktorun /hastanenin ayrı ayrı)
• Ameliyat notu,
• Protokol defteri,
• Hasta bilgilendirme / onam formu,
• Elektronik ortamda tutulan kayıtlar,
• Konsultasyon raporu,
• Mahkeme, bakanlık ve teftiş kurulu yazışmaları,
• Hastaya kesilen fatura kopyası
• Laboratuar sonuçları,
• Sevk belgesi
• Hastane çıkış belgesi
• Sigortalı doktorun uzmanlık belgesi, diploması
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Sigortalımızın mükellefi ile arasındaki sözleşme,
• Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mükellefin sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Vergi Dairesine bildirilen isim listesi (Gelir Vergisi Beyannamesinin arkasında da ayrıca bulunur)
• Ceza Ödeme dekontu
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


YMM Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Mükellef ile YMM arasında yapılan sözleşme ve damga vergisi beyannamesi
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• YMM’nin düzenlediği rapor ve raporu düzenleme aşamasında kullanılan çalışma kağıtları
• YMM Sorumluluk raporu
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• incelemenin başlamasından önce iletilen defter ve belge isteme yazısı
• İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren yazının ilgili maliye denetçisinden temin edilmesi
• Defter ve Belge Teslim Tutanağı
• Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu / tutanaklar
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• YMM tarafından ödeme emrine itiraz için hazırlanan dava dilekçesi
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Sorumlu değerleme uzmanının lisans fotokopisi,
• Gayrimenkul icra yoluyla satılmışsa, ilgili belge
• Krediden doğan toplam borç tutarını, ipotek tutarını belgeleyen ekstre
• Hataya konu olan değerleme raporu,
• Düzeltilmiş değerleme raporu,
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mağdur üçüncü şahısların sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Kredi veren kuruluşun kredi borçlusuna karşı olan talep ve dava haklarının Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devir ve temlik etmesi
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Değerlemeye ilişkin kıymet tapusu


İş Güvenliği Uzmanı Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
Tüm başvurularda:
• İş güvenliği uzmanına gelen rücu talebi
• İş güvenliğinin hazırladığı raporlar
• İş güvenlik uzmanının beyanı
• İş güvenliği müfettiş raporu / bilirkişi raporu


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Tüpgaz – Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK HASARLARINDA:
Maddi Zararlar İçin:
• Hasarla ilgili tutulan tutanaklar ve raporlar (Polis, itfaiye, Çevre Bakanlığı, belediye vs)
• Hasarla ilgili sigortalının beyan yazısı (Nerede, ne zaman, nasıl tespit edildiği ile ilgili)
• Liman faaliyet belgesi veya vergi levhası (Liman hizmeti verildiğini ispat edebilmek için)
• Atık arıtma tesisi ile ilgili Şehircilik ve Çevre Bakanlığı, belediye ve varsa diğer mülki erkandan alınan ruhsat ve onaylar
• Arıtma tesisi ile ilgili varsa fizibilite raporu
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisini inşa eden ve arıtma tesisi etrafındaki havuzu inşa eden firmalara ayrı ayrı noter aracılığı ile çekilmiş ihtarnameler
• Yapılan mahkeme bilirkişi tespiti raporu
• Hasardan etkilenen 3. Şahıslar ile imzalanan ibranameler
• Hasarın giderilmesi ile ilgili sigortalının detaylı ve kuruşlu talep yazısı
• Talebi destekleyen fatura ve fiyat teklifleri

anadolu sigorta

Kısmi Kasko Hasarları İçin Gerekli Belgeler
• Beyan/Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopsi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu

Tam Kasko Hasarları İçin Gerekli Belgeler
• Beyan/Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopsi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu
• Ruhsat aslı(trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli)
• Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
• Araç üzerinde rehin/haciz/tedbir olmadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Satış vekaletnamesi
• Tam Hasar İşlemleri Mutabakatname ve Taahhütnamesi
• Araç anahtarları
• Muvaffakatname(araçta rehinli alacaklı olduğunda)
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu


Aracın Çalınması Halinde Gerekli Belgeler
• Çalınma/Hırsızlık müracaat tutanağı
• Aracın bulunamadığına dair emniyet müdürlüğü yazısı
• Aracın bulunamadığına dair karakol yazısı
• Araç üzerinde rehin/haciz/tedbir olmadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Aracın dosyasının kapatıldığına dair vergi dairesi yazısı
• Çalıntı kaşeli ruhsat
• Satış vekaletnamesi
• Tam Hasar İşlemleri Mutabakatname ve Taahhütnamesi
• Taahhütname
• Araç anahtarları
• Muvaffakatname(araçta rehinli alacaklı olduğunda)

Maddi Trafik Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler
• Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar


Trafik Sigortasından Talep Edilecek Sürekli Sakatlık Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)


Trafik Sigortasından Talep Edilecek Vefat Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Veraset ilamı
• Müteveffanın gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Otopsi raporu
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)


İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasından Talep Edilecek Vefat Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Ölüm Raporu
• Veraset İlamı
• Nüfus Aile Tablosu
• Ölenin mesleği ve gelir durumunu gösteren resmi belge(bordro, vergi levhası vb.)
• Muvafakatname(Sigortalıdan)


İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasından Talep Edilecek Sürekli Sakatlık Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)


İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasından Talep Edilecek Maddi Tazminatlar İçin Gerekli Belgeler
• Fotoğraflar
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Fatura


Ferdi Kaza Sigortasından Talep Edilecek Vefat Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

• Ölüm raporu
• Veraset İlamı
• Nüfus Aile Kaydı Tablosu

Ferdi Kaza Sigortasından Talep Edilecek Sürekli Sakatlık Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Epikriz raporu
• Maluliyet durumu poliçe cetvelinde yer almıyorsa tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu


Ferdi Kaza Sigortasından Talep Edilecek Yaralanma Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
• Tedavi giderleri faturasının veya makbuzlarının aslı
• Epikriz raporu
• Eczaneden alınan onaylı reçete